ROOD
My seofriendly = home dit komt uit page module:

 

Programmeer houding

Een goed resultaat komt voort uit de goede werkplek.

Zithouding instructie... 

Code grip

De juiste kennis geeft u grip op de code.

Code grip instructie...

Golf tips van de week

ITvideo set-up chippen >

Verschil script & @formulas >

Speel je eigen spel >

Code flow

De code flow leren vinden vanuit een energieloze beweging.

Code flow instructie...

Dev tools

Golfclubs kopen die passen bij uw lichaam en golfspel.

Onafhankelijk koopadvies...

Code  fouten

Code verbeteren door een goed onderscheid te maken tussen oorzaak/gevolg.

12 code misverstanden...

Diploma halen?

Beginnen met programmeren...

Code regels

Leer de coderegels...

Test je handicap

Zo werkt het...

 

{title}

Bovenit nieuwtjes
27-12-2011

Boven-it Middelburg

27-01-2012

Boven-it Haverleij Den Bosch

27-01-2012

Boven-it Veldhoven

Lees verder

 COLOFON BEVAT 5 ARTIKELEN

Artikel 1 - Definities/algemeen

a) In de Algemene voorwaarden van Vereniging VACO wordt verstaan onder:

  • VACO-leverancier: iedere door Vereniging VACO erkende onderneming die in aanbiedingen en overeenkomsten naar de Algemene voorwaarden van Vereniging VACO verwijst en deze op haar transacties van toepassing laat zijn;
  • afnemer: degene (niet zijnde een consument) aan wie de VACO-leverancier een aanbieding richt of die aan de VACO-leverancier opdracht verstrekt tot het verrichten van diensten of het leveren van zaken.

b) De voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen een VACO-leverancier en de afnemer gesloten overeenkomsten strekkende tot levering van zaken en/of het verrichten van diensten door de VACO-leverancier.
c) Algemene (inkoop-)voorwaarden van de afnemer zijn niet van toepassing, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2 - Offerte, overeenkomst

a) Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de VACO-leverancier zijn vrijblijvend.
b) Door de VACO-leverancier gedane prijsopgaven gelden voor levering af magazijn of vestigingsplaats van de VACO-leverancier, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Prijsopgaven zijn exclusief BTW en heffingen welke van overheidswege kunnen worden opgelegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bijkomende kosten van verpakkingen e.d. maken geen onderdeel van prijsopgaven uit en worden door de VACO-leverancier apart in rekening gebracht.
c) Behoudens bij koop tegen kontante betaling, komt een overeenkomst tussen de VACO-leverancier en een afnemer tot stand nadat de VACO-leverancier de opdracht schriftelijk heeft bevestigd of een aanvang met de levering maakt.
d) Prijswijzigingen als gevolg van bijvoorbeeld wijzigingen in fabrieks- of importeursprijzen en/of valutakoersen kunnen in de verkoopprijs worden doorberekend. Indien binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst prijswijzigingen optreden, dan heeft de afnemer binnen één week na ontvangst van de kennisname van de wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden. Doen zich prijswijzigingen voor bij een langere levertijd dan drie maanden, dan bestaat het recht op ontbinding van de overeenkomst niet.
e) Prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals belastingen en heffingen van overheidswege opgelegd, geven geen recht op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 3 - Levering en levertijd

a) Door de VACO-leverancier opgegeven levertijden en andere data zijn indicatief en nimmer als fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW te beschouwen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd kan de afnemer de VACO-leverancier schriftelijk, met aangetekend schrijven, in gebreke stellen. De afnemer dient daarbij een redelijke termijn te hanteren waarbinnen de VACO-leverancier alsnog – zonder daartoe schadeplichtig te worden – de op haar rustende verplichting(en) kan nakomen. Een redelijke termijn is een periode van twee maanden na het verstrijken van de opgegeven levertijd.
b) Zodra zaken bij de VACO-leverancier ter afhaling dan wel bezorging gereed staan of de uit de dienstverlening voortvloeiende werkzaamheden zijn voltooid, gelden zaken als geleverd en/of diensten als verleend.
c) De afnemer is verplicht een levering op een eerder tijdstip, dan door de VACO-leverancier is opgegeven, te accepteren. De VACO-leverancier kan deelleveringen uitvoeren en deze factureren. Deelleveringen kunnen niet worden ontbonden indien nadien blijkt dat de volledige bestelling niet kan worden uitgeleverd.

Artikel 4 - Overmacht

a) Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken die de normale nakoming van een verbintenis verhinderen, waarop de VACO-leverancier geen invloed kan uitoefenen ongeacht of die omstandigheid bij het sluiten van de overeenkomst was te voorzien. Dergelijke oorzaken zijn bijvoorbeeld werkstakingen, algemeen gebrek aan grondstoffen, niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan de VACO-leverancier afhankelijk is, maatregelen van overheidswege, algemene storingen in de energievoorziening en algemene vervoersproblemen.
b) De VACO-leverancier kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de VACO-leverancier haar verbintenis had moeten nakomen.
c) In geval van blijvende overmacht is de VACO-leverancier gerechtigd de overeenkomst schriftelijk voor ontbonden te verklaren zonder daartoe schadeplichtig te worden.
d) Gedurende de periode van tijdelijke overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de VACO-leverancier zonder rechterlijke tussenkomst opgeschort en de levertijd verlengd met de periode van tijdelijke overmacht. Duurt de periode van overmacht langer dan 3 maanden, dan kunnen beide partijen de overeenkomst, met inachtneming van artikel 4e, ontbinden zonder daartoe jegens de wederpartij schadeplichtig te worden.
e) Heeft de VACO-leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, of kan zij slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldoen, dan kan de VACO-leverancier het reeds geleverde deel afzonderlijk factureren, dan wel het te leveren deel leveren en factureren. Voorstaande is niet van toepassing als het reeds geleverde dan wel leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 5 - Risico, eigendomsvoorbehoud en retentierecht

a) De afnemer draagt het risico voor alle schade die aan of door de geleverde zaken en/of diensten mochten ontstaan vanaf het moment van levering. Degene voor wiens rekening de organisatie van het transport komt, draagt dit risico vanaf het moment waarop het transport aanvangt, en heeft daarbij de verplichting het bedoelde risico op voldoende wijze te verzekeren.
b) De afnemer is verplicht vanaf de levering tot het tijdstip van volledige betaling geleverde zaken op zijn kosten tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren en verzekerd te houden op normale voorwaarden bij een naar naam en faam bekende verzekeringsmaatschappij.
c) Alle in het kader van een specifieke overeenkomst geleverde zaken en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van de VACO-leverancier totdat alle vorderingen die de VACO-leverancier op de afnemer heeft of zal krijgen volledig zijn betaald, met inbegrip van rente en kosten als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW. Dit betekent dat betaalde zaken pas eigendom van de afnemer worden indien de afnemer al hetgeen hij aan de VACO-leverancier verschuldigd is, heeft betaald, dus ook andere facturen dan die waarop de aanwezige zaken zijn gefactureerd.
d) De VACO-leverancier kan bij uitblijven van tijdige nakoming van betaling door de afnemer, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de koopovereenkomst, zonder daartoe schadeplichtig te worden, ontbinden en de door hem geleverde zaken terugnemen, waartoe de afnemer de VACO-leverancier vrije toegang tot de geleverde zaken verleent.
e) Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of andere zekerheidsrechten op deze zaken vestigen. De afnemer mag zaken van de VACO-leverancier in de normale uitoefening van zijn bedrijf vervreemden.
f) Zaken aanwezig bij de afnemer en voorkomend in het vaste leveringsprogramma van de VACO-leverancier worden geacht afkomstig te zijn van de VACO-leverancier, tenzij de afnemer bewijst dat de zaken van een ander afkomstig zijn (behoudens tegenbewijs).
g) Totdat de afnemer aan de VACO-leverancier alle in het kader van een overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan, kan de VACO-leverancier zaken van de afnemer onder zich houden en daarop haar vordering verhalen, tenzij de afnemer voor deze vordering voldoende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 6 - Betaling

Einde !

 

FOOTER LOREM IPSUM o.

"There is no one who loves pain itself, who seeks after it and wants to have it, simply because it is pain..." Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut venenatis mattis nulla. Integer nec risus at nunc bibendum tincidunt. In hac habitasse platea dictumst.

Curabitur et justo. Maecenas convallis mattis diam. Etiam velit nisi, ullamcorper quis, laoreet ac, pellentesque vel, dui. Aliquam pharetra, neque dapibus blandit mollis, risus enim pretium ligula, interdum tempus nisl ipsum quis nibh. In non lectus.

Praesent posuere placerat enim. Morbi sit amet dolor. Mauris nisl orci, adipiscing eu, lacinia id, vulputate eget, lectus. Nulla volutpat risus quis felis. Quisque id erat. Donec pharetra diam ac sem consequat luctus. Praesent ipsum ipsum, sagittis a, interdum sed, posuere sed, leo. Curabitur sit amet lorem feugiat ligula ultrices posuere.

Donec bibendum. Pellentesque fringilla, augue et viverra ultrices, justo nibh scelerisque est, ut elementum augue tellus sed erat. Suspendisse iaculis enim eget enim. Vivamus eros. Duis accumsan velit eget leo.

Proin eleifend, risus eget facilisis malesuada, diam enim elementum quam, eu accumsan urna velit vulputate massa. Suspendisse rutrum. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

Aliquam erat volutpat. Curabitur non sapien quis leo ullamcorper bibendum. In faucibus, ante quis consequat sodales, justo nisl tincidunt ante, et rutrum sem leo sit amet est. Sed metus nisi, facilisis sed, gravida ac, convallis eu, nisi. Suspendisse eu nibh vel nunc lobortis convallis. Proin laoreet nisi vel ipsum. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Cras congue mollis erat. Nulla condimentum ornare arcu. Pellentesque pulvinar. Suspendisse potenti. Nam fermentum nulla a diam.

Vivamus dictum. Integer dictum, erat ut sagittis sodales, nibh ipsum tincidunt enim, sed tempus enim dolor vel ipsum. Vestibulum nisl urna, ultricies eu, congue id, sodales a, nibh. Praesent ante turpis, convallis et, volutpat a, placerat vitae, tortor.

Aliquam a massa. Quisque tincidunt tincidunt lectus. Vestibulum quis nunc at velit porta iaculis. Morbi elit. Sed massa. Vivamus hendrerit. Sed pellentesque purus scelerisque nisi. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vestibulum orci sem, placerat id, pellentesque vel, malesuada eu, dolor.

Duis et ipsum et ipsum egestas consectetur. Nam nulla nulla, iaculis quis, imperdiet vitae, lobortis tempus, dolor. Ut lacinia mi vitae sem. Suspendisse ut erat. Nulla molestie, lorem nec eleifend ultricies, orci augue tristique orci, ut pulvinar eros metus vitae diam. Integer sit amet eros dapibus mi placerat vestibulum.

Vivamus risus nisi, lacinia sed, lacinia sit amet, vestibulum nec, mauris. In sapien. Aliquam ante justo, pharetra non, posuere eget, auctor at, tortor. Sed dictum magna et sapien. Maecenas et justo ultrices lacus porta pharetra. Mauris a enim.

Nam convallis dapibus nisi. Vestibulum eleifend turpis vel purus. Maecenas dapibus luctus magna. Vivamus gravida felis nec nulla. Mauris auctor diam in lorem sodales pellentesque. Mauris quis urna. Nam eleifend lobortis dolor. Suspendisse nec massa.

Pellentesque placerat magna in dolor consectetur mattis. In et felis. Fusce nulla ante, tempus at, facilisis vitae, tempor quis, est. Aenean enim ante, consectetur vitae, viverra sed, volutpat a, velit. Sed laoreet erat et sem. Vestibulum sit amet leo.

"There is no one who loves pain itself, who seeks after it and wants to have it, simply because it is pain..." Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut venenatis mattis nulla. Integer nec risus at nunc bibendum tincidunt. In hac habitasse platea dictumst.

Curabitur et justo. Maecenas convallis mattis diam. Etiam velit nisi, ullamcorper quis, laoreet ac, pellentesque vel, dui. Aliquam pharetra, neque dapibus blandit mollis, risus enim pretium ligula, interdum tempus nisl ipsum quis nibh. In non lectus. Praesent posuere placerat enim. Morbi sit amet dolor. Mauris nisl orci, adipiscing eu, lacinia id, vulputate eget, lectus. Nulla volutpat risus quis felis. Quisque id erat. Donec pharetra diam ac sem consequat luctus. Praesent ipsum ipsum, sagittis a, interdum sed, posuere sed, leo. Chippen is gevoel.

Het belang van een goede set-up bij het chippen is daarom duidelijk: alleen als u goed staat kunt u op basis van een goede golf techniek en door uw chipslag van hieruit veel te oefenen, controle krijgen over hoe lang de golf swing moet zijn om de juiste afstand te bereiken. Stand van het lichaam en balpositie bij de chipslag

Een goede balans en stand voordat u gaat chippen is belangrijk. Alleen als u de juiste houding heeft ingenomen bent u in staat om een goede chipslag te maken. Zorg dat 60% van uw gewicht op het linkerbeen zit en hang licht in de bovenbenen. Hierdoor worden de schouders zo veel mogelijk ontspannen waardoor een vloeiende golf swing zal ontstaan.

Zorg dat de voeten evenwijdig staan, waarbij de golfbal in het midden ligt tussen beide hakken. Golf grip bij het chippen Ook de handen moeten in balans om de golfstok heen zitten: de druk in beide handen op de stok moeten dus gelijk zijn.

Phil Mickelson zegt dat de gripdruk bij het chippen iets hoger mag zijn dan bij het uitvoeren van een 'normale golf swing'. Vervolgens zitten de handen, zoals bij iedere golf swing, voor de binnenkant van uw voorste bovenbeen.

Wanneer u zorgt dat de set-up en het oplijnen wordt uitgevoerd zoals hierboven zult u merken dat u nu in staat bent om de rustige pendule beweging vanuit de schouders te gaan maken. Blijf vervolgens veel oefenen voor het verkrijgen van de perfecte chipslag!

Herkennen van gevaarlijke situaties Bedrijven die voorrang willen krijgen in de afhandeling van internationaal handelsverkeer, moeten AEO gecertificeerd zijn. De AEO-status is de Europese tegenhanger van de veiligheidsmaatregelen die de Verenigde Staten hebben ingesteld na de terroristische aanslagen op 11 september 2001.

De AEO-status stelt eisen aan bedrijven. Werknemers die in aanraking komen met exportgoederen en een training hebben gehad in het signaleren en herkennen van mogelijk gevaarlijke situaties, is een pré. Het personeel moet weten wat zij moet doen bij een verdachte of gevaarlijke situatie.

FOOTER LOREM IPSUM o. 2

"There is no one who loves pain itself, who seeks after it and wants to have it, simply because it is pain..." Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut venenatis mattis nulla. Integer nec risus at nunc bibendum tincidunt. In hac habitasse platea dictumst.

Curabitur et justo. Maecenas convallis mattis diam. Etiam velit nisi, ullamcorper quis, laoreet ac, pellentesque vel, dui. Aliquam pharetra, neque dapibus blandit mollis, risus enim pretium ligula, interdum tempus nisl ipsum quis nibh. In non lectus.

Praesent posuere placerat enim. Morbi sit amet dolor. Mauris nisl orci, adipiscing eu, lacinia id, vulputate eget, lectus. Nulla volutpat risus quis felis. Quisque id erat. Donec pharetra diam ac sem consequat luctus. Praesent ipsum ipsum, sagittis a, interdum sed, posuere sed, leo. Curabitur sit amet lorem feugiat ligula ultrices posuere.

Donec bibendum. Pellentesque fringilla, augue et viverra ultrices, justo nibh scelerisque est, ut elementum augue tellus sed erat. Suspendisse iaculis enim eget enim. Vivamus eros. Duis accumsan velit eget leo.

Proin eleifend, risus eget facilisis malesuada, diam enim elementum quam, eu accumsan urna velit vulputate massa. Suspendisse rutrum. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

Aliquam erat volutpat. Curabitur non sapien quis leo ullamcorper bibendum. In faucibus, ante quis consequat sodales, justo nisl tincidunt ante, et rutrum sem leo sit amet est. Sed metus nisi, facilisis sed, gravida ac, convallis eu, nisi. Suspendisse eu nibh vel nunc lobortis convallis. Proin laoreet nisi vel ipsum. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Cras congue mollis erat. Nulla condimentum ornare arcu. Pellentesque pulvinar. Suspendisse potenti. Nam fermentum nulla a diam.

Vivamus dictum. Integer dictum, erat ut sagittis sodales, nibh ipsum tincidunt enim, sed tempus enim dolor vel ipsum. Vestibulum nisl urna, ultricies eu, congue id, sodales a, nibh. Praesent ante turpis, convallis et, volutpat a, placerat vitae, tortor.

Aliquam a massa. Quisque tincidunt tincidunt lectus. Vestibulum quis nunc at velit porta iaculis. Morbi elit. Sed massa. Vivamus hendrerit. Sed pellentesque purus scelerisque nisi. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vestibulum orci sem, placerat id, pellentesque vel, malesuada eu, dolor.

Duis et ipsum et ipsum egestas consectetur. Nam nulla nulla, iaculis quis, imperdiet vitae, lobortis tempus, dolor. Ut lacinia mi vitae sem. Suspendisse ut erat. Nulla molestie, lorem nec eleifend ultricies, orci augue tristique orci, ut pulvinar eros metus vitae diam. Integer sit amet eros dapibus mi placerat vestibulum.

Vivamus risus nisi, lacinia sed, lacinia sit amet, vestibulum nec, mauris. In sapien. Aliquam ante justo, pharetra non, posuere eget, auctor at, tortor. Sed dictum magna et sapien. Maecenas et justo ultrices lacus porta pharetra. Mauris a enim.

Nam convallis dapibus nisi. Vestibulum eleifend turpis vel purus. Maecenas dapibus luctus magna. Vivamus gravida felis nec nulla. Mauris auctor diam in lorem sodales pellentesque. Mauris quis urna. Nam eleifend lobortis dolor. Suspendisse nec massa.

Pellentesque placerat magna in dolor consectetur mattis. In et felis. Fusce nulla ante, tempus at, facilisis vitae, tempor quis, est. Aenean enim ante, consectetur vitae, viverra sed, volutpat a, velit. Sed laoreet erat et sem. Vestibulum sit amet leo.

"There is no one who loves pain itself, who seeks after it and wants to have it, simply because it is pain..." Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut venenatis mattis nulla. Integer nec risus at nunc bibendum tincidunt. In hac habitasse platea dictumst.

Curabitur et justo. Maecenas convallis mattis diam. Etiam velit nisi, ullamcorper quis, laoreet ac, pellentesque vel, dui. Aliquam pharetra, neque dapibus blandit mollis, risus enim pretium ligula, interdum tempus nisl ipsum quis nibh. In non lectus. Praesent posuere placerat enim. Morbi sit amet dolor. Mauris nisl orci, adipiscing eu, lacinia id, vulputate eget, lectus. Nulla volutpat risus quis felis. Quisque id erat. Donec pharetra diam ac sem consequat luctus. Praesent ipsum ipsum, sagittis a, interdum sed, posuere sed, leo. Chippen is gevoel.

Het belang van een goede set-up bij het chippen is daarom duidelijk: alleen als u goed staat kunt u op basis van een goede golf techniek en door uw chipslag van hieruit veel te oefenen, controle krijgen over hoe lang de golf swing moet zijn om de juiste afstand te bereiken. Stand van het lichaam en balpositie bij de chipslag

Een goede balans en stand voordat u gaat chippen is belangrijk. Alleen als u de juiste houding heeft ingenomen bent u in staat om een goede chipslag te maken. Zorg dat 60% van uw gewicht op het linkerbeen zit en hang licht in de bovenbenen. Hierdoor worden de schouders zo veel mogelijk ontspannen waardoor een vloeiende golf swing zal ontstaan.

Zorg dat de voeten evenwijdig staan, waarbij de golfbal in het midden ligt tussen beide hakken. Golf grip bij het chippen Ook de handen moeten in balans om de golfstok heen zitten: de druk in beide handen op de stok moeten dus gelijk zijn.

Phil Mickelson zegt dat de gripdruk bij het chippen iets hoger mag zijn dan bij het uitvoeren van een 'normale golf swing'. Vervolgens zitten de handen, zoals bij iedere golf swing, voor de binnenkant van uw voorste bovenbeen.

Wanneer u zorgt dat de set-up en het oplijnen wordt uitgevoerd zoals hierboven zult u merken dat u nu in staat bent om de rustige pendule beweging vanuit de schouders te gaan maken. Blijf vervolgens veel oefenen voor het verkrijgen van de perfecte chipslag!

Herkennen van gevaarlijke situaties Bedrijven die voorrang willen krijgen in de afhandeling van internationaal handelsverkeer, moeten AEO gecertificeerd zijn. De AEO-status is de Europese tegenhanger van de veiligheidsmaatregelen die de Verenigde Staten hebben ingesteld na de terroristische aanslagen op 11 september 2001.

De AEO-status stelt eisen aan bedrijven. Werknemers die in aanraking komen met exportgoederen en een training hebben gehad in het signaleren en herkennen van mogelijk gevaarlijke situaties, is een pré. Het personeel moet weten wat zij moet doen bij een verdachte of gevaarlijke situatie.